Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, 72m

Item Info