Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, 81m

Item Info