Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, 70m

Item Info