Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, rhstaffavid3

Item Info