Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, RHI_JJB.jpg

Item Info