Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, rhstaffavid2

Item Info