Radio Haiti photographs, Radio Haiti Station, 71m

Item Info