Telegram from Abraham Dyszel to President J. Rafael Videla, May 20, 1978

Item Info