Search

Search Results

4941. Sun Yat-sen Funeral, gate and scouts

4942. Main building - corner

4943. Sun Yat-sen Funeral, Zhongguo guo min dang (Kuomintang) & gate

4944. Sun Yat-sen Funeral, Zhongguo guo min dang (Kuomintang) & gate

4945. Sun Yat-sen Funeral, gate

4946. Sun Yat-sen funeral, Girl and wreath

4947. Sun Yat-sen funeral, Hearse decorated with flowers

4948. Sun Yat-sen funeral, Wreaths - Victory arch

4949. Sun Yat-sen funeral, Wreaths

4950. Poor girl

4951. Women

4952. Sun Yat-sen Funeral, procession and flowers

4953. Sun Yat-sen funeral, Coach Carrying Portrait of Deceased

4954. Sun Yat-sen funeral, Hearse decorated with flowers

4955. Sun Yat-sen Funeral, hearse and guard

4956. Sun Yat-sen funeral, Wreaths & Pailou (Paifang)

4957. Sun Yat-sen funeral, Student section

4958. Sun Yat-sen funeral, Students

4959. Sun Yat-sen Funeral, hearse

4960. Sun Yat-sen Funeral, hearse