Sun Yat-sen Funeral, Zhongguo guo min dang (Kuomintang) & gate

Item Info