Βίος του̃ ὁσίου π[ατέ]ρ[ο]ς ἡμω̃ν ̕Αλεξίου του̃ ἀν[θρωπ]ὸν του̃ θ[εο]υ̃· Ε[ὐ]λό[γησο]ν, π[ατέ]ρ ; Του̃ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου ἐν μοναχοι̃ς κυρου̃ Ἱωάννου του̃ Ζωνάρα ὑπομμνήμα εἰς τὸν ὁσίον πατέρα ἡμω̃ν Σωφρόνιον πατριάρχην ̕Ιεροσολύμων.

Item Info